Menu Zavřeno

Povědomí lidí o roli a funkci sídelní zeleně a dalších faktorech ovlivňujících teplotní komfort se liší. Na vesnici se vytrácí mj. z důvodů zvyšující se životní úrovně a tím menší samoprodukce ovoce a zeleniny. Zejména úbytek ovocných stromů, dříve typických před většinou rodinných domků a jejich nahrazení, v lepším případě „moderním“ trávníkem, vyžadujícím ovšem pro svou údržbu značné množství vody, v horším případě betonovými plochami parkoviště pro auta, výrazně ovlivňuje teplotní ráz intravilánu především v obdobích déletrvajících vln veder. Ve městech je možná povědomí o roli zeleně intuitivně vyšší, ale i zde schází názorné a přesvědčivé demonstrační a výukové materiály, které by na základě konkrétních situací dokladovaly, jak významnou roli sídelní zeleň, a především stromy, hrají při mitigaci extrémních teplotních epizod. 

Současné technické nástroje umožňují sledovat a hodnotit strukturální a teplotní charakteristiky města. Naproti tomu lidské vnímání životního prostředí je založeno na aktuálních subjektivních pocitech. Mohou se tyto přístupy potkat? 

Plánový způsob řešení a výstupy 

Získání dat a informací bude založeno na kombinaci sociologických šetření (dotazník, řízený rozhovor) ve vybraných sídelních jednotkách a dat zájmových území pořízených nejmodernějšími prostředky letecké a pozemní obrazové spektroskopie a termosnímání.  

Informace ze sociologických šetření budou sloužit jednak k získání představy řešitelů o stavu vnímání role sídelní zeleně pro život obyvatel, jednak umožní část dotazovaných zapojit do projektu od jeho počátku a zvýšit jejich zájem o výsledky. 

Informace ze spektroskopických dat umožní vytvoření názorných grafických výstupů o zájmových územích. Tyto budou zahrnovat zejména detailní mapy tříd pokryvu a jim odpovídající mapy rozložení povrchových teplot, na vybraných transektech zahrnujících sídelní zeleň a bez zeleně také srovnání teploty povrchové a teploty vzduchu nad povrchem (1,8 m nad terénem – získány pozemními měřeními v průběhu leteckých snímání). 

Mapové a grafické výstupy budou doplněny o detailní charakteristiku zeleně z existujících databází sídelních správ (např. druh, stáří, výška stromů, potenciální respirace, produkce kyslíku apod.) a provedeno vyhodnocení vztahů mezi parametry zeleně a teplotním chováním. 

Plánovanými výstupy projektu tedy jsou především: specializované mapy zájmových území, výukové materiály pro ekologickou výchovu ve školách, workshopy s prezentací výsledků sociologického šetření a leteckého mapování. 

Přínos výsledků projektu nejen pro aplikační garanty projektu 

  1. Osvěta pro obyvatele a samosprávu měst v různých formách prezentací, dokládajících roli jednotlivých prvků a struktur na teplotní režim v různých částech obcí. 
  2. Kvantifikace mitigační role městské zeleně při extrémních obdobích veder a další ekosystémové služby městské zeleně. 
  3. Názorné studijní a demonstrační materiály pro environmentální vzdělávání žáků základních a středních škol i obyvatele sídel obecně.