Menu Zavřeno

Při tvorbě výstupů je kladen důraz na jejich názornost a srozumitelnost. Proto jsou zde zahrnuty různé způsoby, především ale obrazové výstupy, v následující struktuře: 

1A) Mapy zveřejněné formou odkazu na interaktivní mapový server.
1B) Mapy zveřejněné formou obrázku ke stažení
2) Demonstrační a výukové materiály
3) Výstupy z workshopů
4) Vědecké publikace

Pokud vás něco ze sdílených podkladů zaujalo, ale potřebovali byste to v jiném detailu či formátu, kontaktujte řešitele projektu.

 1. Mapy struktury pokryvu a teploty povrchů studovaných území obcí získané z dat leteckého skenování
  (U dosud zpracovaných území můžete využít aktivní odkaz na konkrétní lokalitu na mapovém portálu – mapserver.czechglobe.cz;
  níže je pak sekce s možností stažení map ve formě obrázku.) 
 2. Demonstrační a výukové materiály – založené na interpretaci výstupů leteckých obrazových dat, pozemních fyzikálních měření, a na sociologických průzkumech 
  • Sídelní zeleň a její příspěvek k lepšímu životnímu prostředí (pdf)
   Výukový materiál o sídelní zeleni a vybraných ekosystémových službách. Text je určen především jako studijní podklad pro výuku na druhém stupni ZŠ a na SŠ. Je koncipován jako text pro vyučující (učitele či lektory), má sloužit jako zdroj informací pro přípravu výuky.
  • Vyhodnocení dotazníkového šetření I. (pdf)
   Přiložený dokument shrnuje vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na pocitové vnímání teploty na základě vizuálních vstupů. Respondentům byly předloženy fotografie z Google Street View a bylo srovnáno jejich subjektivní hodnocení teplotního komfortu s objektivními charakteristikami daného místa.
  • Vyhodnocení dotazníkového šetření II. (pdf)
   Druhý typ dotazníku, který byl v rámci projektu připraven, se zaměřoval na vnímání veřejné a neveřejné zeleně v obcích a dále na povědomí respondentů o vybraných ekosystémových funkcích zeleně. Vzhledem k velké diverzitě respondentů (obyvatelé malých a velkých obcí, různý věk a vzdělání) a očekávané nízké návratnosti odpovědí nebylo cílem dosáhnout statisticky zcela reprezentativní datovou sadu, ale spíše získat náhled na vnímání dané problematiky obyvateli různých sídel. Tato informace byla dále využita při stanovení témat a hloubky informací obsažených v ostatních demonstračních a výukových materiálech.
   Dotazník je dostupný na https://forms.gle/STwhZAGXvcrTcsQN9. Odpovědi byly staženy 5. 10. 2021 a vyhodnoceny. Nicméně, plánujeme ponechat formulář aktivní i v dalším období a případné další odpovědi periodicky zařazovat do souhrnného hodnocení.
  • Zajímavá místa v Českých Budějovicích (pdf)
   Zajímavá místa v Brně (pdf)
   Zajímavá místa ve Sloupu a v Šošůvce (pdf)
   Na základě konzultací se zástupcem aplikačního garanta (Jihočeské matky, o.s.) pro něj byly připraveny obrazové materiály znázorňující okolí vybraných základních a středních škol v Českých Budějovicích. Na základě těchto materiálů mohou studenti ve známém okolí identifikovat plochy s výrazným teplotním chováním, odvodit jejich další charakteristiky a srovnat je se svou zkušeností s daným místem. Obdobný materiál by připraven i pro vybrané lokality v Brně, Sloupu a Šošůvce, kde probíhala intenzivní komunikace s dalšími partnery projektu.
  • Měření teplotních poměrů v ulicích (pdf)
   Přiložený materiál popisuje experiment ověřující postup terénního měření faktorů prostředí, které jsou potřebné pro výpočet tepelné pohody chodců v ulicích.
 3. Prezentace výsledků formou workshopů a web – několik úrovní popularizace výsledků:
 4. Odborný článek o teplotním komfortu v obcích